Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

Natječaj udruge na otocima 2019

LAG Mentorides Pag Rab

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17), Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), u skladu sa Strateškim planom Ministarstva
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2019.-2021. KLASA: 300-01/18-
01/1, URBROJ: 538-04-2/76-18-8 te Odlukom o objavi Natječaja za prijavu projekata udruga
na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka za ostvarivanje prava na financijske potpore u
okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2019. godinu na poziciji Ministarstva
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije KLASA: 302-03/19-02/57, URBROJ: 538-07-
1-1/415-19-1 od 10. lipnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske
unije objavljuje
NATJEČAJ
za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka za
ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog
proračuna za 2019. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije
Predmet Natječaja za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka
u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2019. godinu na poziciji Ministarstva
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Natječaj) je raspodjela
raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama
za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj 113/18) s pozicije Ministarstva regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije za projekte kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života
na otocima, a čiji se sadržaj odnosi na ostvarenje Općeg cilja 1. Poticanje konkurentnog i
uravnoteženog regionalnog razvoja Posebni cilj 1.5. Razvoj otoka definiranog u Strateškom
planu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2019.-2021.
Opći cilj ovog Natječaja je podržati provedbu projekata koji će doprinijeti održivom razvoju
otoka.
Posebni cilj ovog Natječaja je podržati nove ideje, modele razvoja i/ili načine rješavanja
postojećih problema poboljšanjem kvalitete života na otocima.
Prihvatljivi tipovi projektnih aktivnosti raspoređeni su prema sljedećim područjima djelovanja:
P-1 razvoj civilnog društva
P-2 kultura (kulturna baština i umjetnost)
P-3 predškolski odgoj, obrazovanje i znanost
P-4 gospodarske aktivnosti (poljoprivreda, brodogradnja, turizam i dr.)
P-5 ekologija (zaštita okoliša i mora)
P-6 sport
Prihvatljivim prijaviteljima (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) ovog Natječaja smatraju se udruge
koje:
 su osnovane u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17),
upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno
financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 imaju sjedište i djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s
danom objave ovog Natječaja
 udovoljavaju općim uvjetima ovog Natječaja navedenim u Uputama za Prijavitelje
Natječaja za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka za
ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog
proračuna za 2019. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije (u daljnjem tekstu: Upute za Prijavitelje).
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sredstva za provedbu ovog
Natječaja osiguralo je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i
projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj 113/18) u razdjelu 061, glava 05
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Program 2904 Održivi razvoj
jadranskih otoka, aktivnost A570463 – Razvoj otoka, račun 382 – Kapitalne donacije.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna za 2019. godinu na poziciji
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za projekte ovog Natječaja iznosi
600.000,00 kuna (slovima: šestotisućakunainulalipa).
Prijavitelj ima pravo na ovaj Natječaj prijaviti i ugovoriti jedan projekt. Ukoliko Prijavitelj
prijavi više od jednog projekta, sve prijave istog Prijavitelja bit će odbačene iz formalnih
razloga.
Najviši ukupni iznos koji se Prijavitelju za projekt može odobriti putem ovog Natječaja je iznos
od 30.000,00 kuna (slovima: tridesettisućakunainulalipa), a najmanji ukupni iznos koji se može
tražiti je 10.000,00 kuna (slovima: desettisućakunainulalipa).
Financijska sredstva za projekte udruga na otocima dodijelit će se isključivo na osnovu procjene
prijedloga projekta, usklađenih s Uputama za Prijavitelje i kriterijima za dodjelu financijske
potpore, u skladu s Obrascem B10 – Obrazac za ocjenjivanje kvalitete projektne prijave.
Upute za Prijavitelje sastavni su dio ovog Natječaja.
Prijavitelj prijavu na ovaj Natječaj podnosi isključivo elektroničkim putem (internetska prijava)
kroz sustav www.financijskepodrske.hr. Elektronička (internet) prijava Prijavitelja odnosi se
na popunjavanje propisanih obrazaca i postavljanje propisane dokumentacije u sustav
www.financijskepodrske.hr. Način elektroničke (internet) prijave detaljno je opisan u odjeljku
2.2. Uputa za prijavitelje.
Rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj je 6. rujna 2019.
Rok za podnošenje prijava uključuje rok za podnošenje elektroničke (internet) prijave i rok za
podnošenje Dokumenta o verifikaciji.
Elektronička (internet) prijava uključuje popunjavanje obaveznih obrazaca u sustav
www.financijskepodrske.hr. Rok za podnošenje elektroničke (internet) prijave na ovaj Natječaj
je do 6. rujna 2019. najkasnije do 12:00 sati (podne).
Dokaz o prihvaćanju elektroničke (internet) prijave Prijavitelja u sustav
www.financijskepodrske.hr je Dokument o verifikaciji. Dokument o verifikaciji Prijavitelj je
obvezan ispisati te isti ovjeren pečatom udruge i potpisan od strane odgovorne osobe za
zastupanje udruge dostaviti zaključno sa 6. rujnom 2019. u papirnatom obliku u zatvorenoj
kuverti:
– poštom do 24:00h ili,
– predajom u pisarnicu Ministarstva do 17:00h (radno vrijeme pisarnice Ministarstva)
na adresu:
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
Miramarska cesta 22
10 000 ZAGREB
Na poleđini zatvorene kuverte koja će se dostaviti najkasnije do 6. rujna 2019. godine
obavezno je potrebno navesti:
– NATJEČAJ – UDRUGE NA OTOCIMA – NE OTVARATI –
U slučaju da je prijava predana u pisarnicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije Prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke.
Zakašnjele prijave smatraju se prijave kojima su popunjeni obrasci i dokumentacija postavljeni
u sustav www.financijskepodrske.hr nakon 12:00 sati (podne) 6. rujna 2019. godine odnosno
one prijave kojima Dokument o verifikaciji postavljene dokumentacije ima poštanski žig s
datumom nakon 6. rujna 2019. godine ili je prijava predana u pisarnicu Ministarstva nakon
17:00 sati 6. rujna 2019. godine.
Zakašnjele prijave iz ovog Natječaja neće se razmatrati.
Postupci: otvaranje i pregled dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne
dokumentacije, donošenje Odluke o odabiru projekata kojima se dodjeljuju financijska
sredstva, podnošenje prigovora, ugovaranje kao i indikativni kalendar provedbe ovog Natječaja
detaljno su opisani u Uputama za Prijavitelje, a iste su objavljene na internet stranici
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije https://razvoj.gov.hr kao i na
sustavu www.financijskepodrske.hr
KLASA: 302-03/19-02/57
URBROJ: 538-07-1-1/415-19-2
Zagreb, 18. srpnja 2019. godine

Izvor: razvoj.gov.hr

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja