Ured Pag: Od Špitala 1, 23250 Pag

+385 91 394 0174 info@lagmentorides.hr

O nama

Lokalna akcijska grupa (LAG) OTOK PAG osnovana je  2014. god. godine s ciljem pripreme jedinica lokalne samouprave otoka Paga na primjenu LEADER procedura za ruralni razvoj otoka Paga, ali i sveopćeg održivog ruralnog razvoja. LAG je tada u svom sastavu obuhvaćao gradove Pag i Novalju, te općine Kolan i Povljanu.

Udruga je osnovana je kao organizacija civilnog društva, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove i poduzeća, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana.

Sukladno potrebi pokretanja aktivnosti lokalnih akcijskih grupa, a u cilju privlačenja sredstava EU fondova i usklađenog ruralnog razvoja 2015., u sastav LAG-a pristupili su Grad Rab i Općina Lopar, pod jedinstvenim imenom LAG „ MENTORIDES“

O PROJEKTU – U PROVEDBI

Nakon osnivanja, sukladno LEADER procedurama izrađena je Lokalna razvojna strategija u kojoj su sadržani dugoročni razvojni strateški ciljevi, prioritetne mjere i aktivnosti koje je potrebno provesti s ciljem ostvarivanja razvoja. LRS je realizirana prema Pravilniku o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacije unutar CLLD strategije“ „Podmjere 19.3.“ Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a „ i Podmjere 19.4. „ Tekući troškovi i animacija „ unutar Mjere 19 “ Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) „Iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“

Odlukom o odabiru LAG-a koju je donijela Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 09. siječnja 2017. godine, LAG Mentorides postao je jedan od 54 LAG-a u Hrvatskoj, odabran za provođenje odabrane LRS. Tom su Odlukom, LAG-u na raspolaganje stavljena sredstva u iznosu od 6.137.419,05 kn i to kako slijedi:

  • Podmjera 19.2  4.676.128,80
  • Podmjera 19.3  233.806,44
  • Podmjera 19.4  1.227.483,81

Provedbom svoje LRS, LAG će ostvariti svoja tri zadana cilja a to su: jačanje konkurentnosti i održivosti gospodarske djelatnosti, razvoj inovativnih proizvoda te jačanje kapaciteta LAG-a i dionika. U tu svrhu, a s ciljem što boljeg informiranja korisnika s našeg područja LAG je do sada organizirao 20 animacijskih radionica na području cijelog obuhvata LAG-a.

U lipnju 2018. godine LAG Mentorides objavio prvi LAG natječaj za tip operacije 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ putem kojeg će korisnicima biti dodijeljen iznos od 15.000 eura bespovratnih sredstava.

U razdoblju do sredine 2020. godine očekujemo objavljivanje još nekoliko natječaja – za mlade poljoprivrednike, potpore za razvoj novih proizvoda te uspostavljanje kratkih lanaca opskrbe te provedbu projekta suradnje iz podmjere 19.3.

 

Opće zemljopisne značajke LAG-a

Karta LAG MentoridesLAG „MENTORIDES“ nalazi se na sjevernom dijelu Jadranske regije. Predstavlja potpuno otočni LAG i obuhvaća područje otoka Raba i Paga.

Područje LAG-a karakterizira činjenica da ga čini ukupna kopnena i morska površina dvaju otoka Raba i Paga s pripadajućim otočićima i hridima.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, LAG je imao 18.395 stanovništva. Prosječna gustoća stanovnika je 44,9 st/km². Stanovništvo LAG-a živi u 33 naselja,  u 3 grada i 3 općine. Dužina morske obale LAG-a iznosi cca 423.47 km (Otok Pag dužinom obalne crte od 302.47 km najrazvedeniji je Jadranski otok 5. po veličini i otok Rab dužinom obalne crte od 121 km, 4. je otok po veličini ).

 

 

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacije unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 "LEADER-CLLD"
LAG "Mentorides"

LEADER

Programa ruralnog razvoja 2014-2020.

Udio sufinanciranja 90% EU, 10%RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja